Algemene Voorwaarden

Badkamerkoning
De slijpsteen 8
7513 JA Enschede
Tel: 06-16018903

KvK 08127504
BTWnr. NL817575558.B01

De privacy policy vindt u onderaan de algemene voorwaarden.
* Buiten Nederland leveren wij onder de Nederlandse Consumenten Voorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Badkamerkoning zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van de Badkamerkoning worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Badkamerkoning ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Badkamerkoning zijn vrijblijvend en Badkamerkoning behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Badkamerkoning. Badkamerkoning is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Badkamerkoning dit mee binnen vier (4) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden bij aflevering aan de bezorgende instantie (rembours) zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft. Leveringen buiten Nederland vinden plaats per omgaande aan de betaling van de vooraf gezonden factuur, overmaking zijn de transfer-, bank- en provisiekosten voor rekening van de afnemer.
3.3 Indien levering onder rembours niet gewenst is, kan ook verzocht worden tot levering na betaling van de vooraf gezonden factuur. Dit dient per aanvullende e-mail verzocht te worden onder referte van het
ordernummer (info@Badkamerkoning.nl). een en ander ter beoordeling van de verkopende partij.Tevens is het mogelijk op afspraak de te leveren goederen zelf af te halen tegen contante betaling.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Badkamerkoning gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Badkamerkoning.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Badkamerkoning opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.1.1 Volgens de wet kopen op afstand houdt in dat de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Dat indien de levertijd niet haalbaar is de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Ons leveringsgebied omvangt Nederland en Belgie, indien u naar een ander land geleverd wil hebben kan dat op aanvraag via het contact formulier.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Badkamerkoning verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Badkamerkoning geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Badkamerkoning garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Badkamerkoning daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument kan het product bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die: * tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; * duidelijk persoonlijk van aard zijn; * door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; * die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Badkamerkoning de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u in overleg met Badkamerkoning het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Badkamerkoning te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is vernield, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 Badkamerkoning garandeert de producten voor een periode van 1 jaar na aankoopdatum. Bindend is hiervoor de aankoopnota en daarop vermelde datum. Delen welke onder de garantie vallen worden door Badkamerkoning ter vervanging aangeboden. Kosten van vervanging worden niet vergoedt tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Niet binnen de garantie vallen de volgende elementen: Glazen delen zoals spiegels en framedelen van glas, verlichting en daartoe behorende lampen, Ozon reinigingssystemen en daartoe behorende lampen, alsmede beschadigingen welke niet binnen de gestelde termijn schriftelijk zijn aangegeven. Niet onder de garantie vallen alle installatiefouten door derden. Niet onder de garantie valt slijtage. Niet onder de garantie vallen alle schade veroorzaakt door kalkaanslag, verstopte afvoeren en alle andere aspecten die veroorzaakt worden door nalatig onderhoud. Niet onder de garantie vallen tevens eventuele kosten voor installatie en reparatie door derden. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
7.5 Badkamerkoning is niet aansprakelijk voor verstoppingen of schade ontstaan hierdoor.
7.6 Klachten welke niet aan Badkamerkoning kunnen worden toegerekend (te denken aan inwerking van kalk, onjuist gebruik van producten, vervuilde filters, etc.) brengt Badkamerkoning voorrijdkosten, eventuele materiaalkosten en arbeidskosten in rekening.
7.7 Elke waterontharder wordt bij installatie door ons ingesteld. Indien door omstandigheden de waterontharder opnieuw moet worden ingesteld, brengt Badkamerkoning daar kosten voor in rekening. Ook indien de waterontharder op batterij functioneert en deze leeg blijken te zijn, brengen wij daar kosten voor in rekening.
7.8 Garantie is niet overdraagbaar naar derden, tenzij dit schriftelijk met Badkamerkoning is overeengekomen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Badkamerkoning, dan wel tussen Badkamerkoning en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Badkamerkoning, is Badkamerkoning niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Badkamerkoning.
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Badkamerkoning ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Badkamerkoning gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Badkamerkoning kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Badkamerkoning schriftelijk opgave doet van een adres, is Badkamerkoning gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Badkamerkoning schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Badkamerkoning gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Badkamerkoning deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Badkamerkoning in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Badkamerkoning vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Badkamerkoning is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 Badkamerkoning is niet aansprakelijk voor installatiefouten / verkeerd aangelegd stroom aangebracht door derden.
10.6 Badkamerkoning is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door natuurs invloeden, zoals bijvoorbeeld kalk.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. tenzij ander schriftelijk overeengekomen. Bij buitenlandse Privacy Policy Badkamerkoning.

Algemeen:
Badkamerkoning respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Badkamerkoning zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gebruik van NAW Gegevens:
Badkamerkoning gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. Om het winkelen bij Badkamerkoning zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. In uw Badkamerkoning account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e- mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Badkamerkoning gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

Overige:
Badkamerkoning verkoopt uw gegevens niet. Badkamerkoning zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Badkamerkoning Wij waarderen hetvertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevensomgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Badkamerkoning | sitemap | rss